نکاتی در مورد سیلندر تقویت شده

2020-04-20 پورزاد 0

سیلندر و توپی درب یکی از موارد مهم و قابل توجه می باشد که باید به آنها توجه خاصی داشت. یک اصل کلی هست که می گویند ” هیچ قفلی نیست که سارق ها نتواند باز کنند “